K.V.K.K. Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Açık Rıza Beyanı

Mabet Sanat tarafından internet üzerinden gerçekleştirilen satış işlemleri için bilgime sunulan aydınlatma metnini okuyup anladıktan sonra aydınlatma metninde yer alan kimlik bilgilerim, telefon numaram ve e-mail adresimin mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunca hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere, veri sorumlusu tarafından işlenmesini; söz konusu kişisel verilerimin, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Topluluk Şirketlerine aktarılmasını, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanunun 6. Maddesi gereği, tarafıma mal ve hizmet tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni amacıyla veyahut borcuma ilişkin bilgilendirme ve ikaz konulu ticari elektronik ileti gönderilmesini, kabul ediyorum.

KVKK Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Mabet Sanat tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimizce imal edilen ürünleri internet üzerinden satın almak isteyen müşterilerin: adı-soyadı, telefon numarası ve e-mail adresine ilişkin kişisel veriler; mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunca hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; açık rıza verilmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebeplerine dayanılarak elektronik ortamlarda otomatik yolla işlenmektedir.

Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlarıyla yetkili kurum ve kuruluşlara, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Topluluk Şirketlerine aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Şirketimiz veri güvenliği politikaları için “Gizlilik ve Güvenlik İlkeleri” yazımızı okuyunuz.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Mabet Sanat Bahçelievler mah. 274. Sk. No:2-8 Gölbaşı/Ankara adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Çağrı Merkezine İlişkin K.V.K.K. Aydınlatma Metni

Mabet Sanat (bundan böyle “Firma” diye anılacaktır.”) olarak çağrı merkezimiz ile görüşmeniz esnasında şirketimizce işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Firma ile ilişkiniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, işitsel kayıt verileriniz ve konuşma esnasında bizimle paylaşmanız halinde diğer kişisel verileriniz şikayet, öneri, soru ve memnuniyet taleplerinin alınması, raporlama, müşteri tanımlama, anket aramaları, müşteri şikayetlerine dönüş sağlanması, kalite kontrol amaçlı çağrı ses kayıtlarının, çağrı merkezi yöneticileri ve ilgili departman tarafından dinlenmesi, müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi için ses kayıtlarının dinlenmesi, online/telefonla araştırmalar amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak görüşmemiz esnasında telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri uyarınca ilgili kişinin haklarını düzenleyen taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca dilekçe ile Bahçelievler mah. 274. Sk. No:2-8 Gölbaşı/Ankara adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Firmaya daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@mabetsanat.com adresine iletebilirsiniz.

K.V.K.K. Başvuru formunu BURAYA tıklayarak indirebilirsiniz.